طعم لب زن

...................................................................................( مرد

....................................................................................روی

....................................................................................صفحه کلید

....................................................................................کلمه

................................................................................... کلمه

................................................................................... قفل

............................ در.....روایتی ................................ ....دهانش را

...................کلیک ..........................از بدنت ....................بازنویسی...................کلیک کلیک

............با هر........................................ جاری می شوم.....می کند......................... کلیک ..........................میم

.سکانس اول : ( webcam چشم هیزش را به رخ زن می کشد(کلیک لطفا)) مرد: طعم لب ات حرف ندارد خانم ! در پرده که حرف می زنی

............................................................................................................................................................میم............. شاعر

..............................................................................................................................................................................می شوم ؤ

..............................................................................................................................................................................با کلیک

..............................................................................................................................................................................روی

..............................................................................................................................................................................این

............................................................................................................................................................................. پنجره ها

..............................................................................................................................................................................از پس

..............................................................................................................................................................................پرده ات

..............................................................................................................................................................................بر می آیم

.

......سکانس دوم :

.....( زن

......برهنه تر

..... از دریا

......می شود )

......زن :

......با هر کلیک

.......یک  لب به تو

......نزدیک تر ؤ ...

.......[ آه ..اوه...]..................................... کلیک ............................................................................................................... کلیک

...... شاعر : در ادامه ی این عشق مصنوعی گم می شوی ؤ  در جستجوی تو  سال هاست که توی گوگل می نویسم : زنی که بر عکس آمد

..............................................................................................................نقطه .

.

.........نقطه..............................................................................................نقطه

.

........ مرد :........................................................ سکانس سوم:..........................................................می کشد

..........در لابلای.................................................( زن.............................................................................. سرک

............ گوشتت................................................. نفس زنان.............................................................. پشت پرده

.............. می رقصم ؤ......................................... از............................................................................می شود ؤ

....................همگام............................................زخم زبان................................................................. وسوسه

..................... این آهنگ .................................... چاقو...........................................................................دوربین

......................... با انقباض.................................. آه...........................................................................این صحنه

..............................ماهیچه ات ...........................می کشد) .........................................................................در

....................................می سازم......................... زن : عشق عضله ای ست  که  گاهی  دلتنگ  می شود ..( کات !